urmiadoctor [at] gmail.com 04433853058

ارومیه دکتر

معرفی دکترهای ارومیه

آگهی های دسته بیمارستان و مرکز درمانی

دسته بندی ها

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شمس بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی سینا بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

کلینیک دندانپزشکی نوین بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

بیمارستان امام رضا ارومیه بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

بیمارستان خصوصی شفا بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

درمانگاه شبانه روزی فارابی بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان امام رضا بیمارستان و مرکز درمانی آزمایشگاه

درمانگاه دندانپزشکی ماهراد بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

مرکز تخصصی دندانپزشکی امام علی بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

آزمایشگاه مرکز پاتوبیولوژی ارومیه بیمارستان و مرکز درمانی آزمایشگاه

بیمارستان امام خمینی ارومیه بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

کلینیک دندانپزشکی بهار بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

درمانگاه فرهنگیان ارومیه بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

بیمارستان مطهری ارومیه بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

بیمارستان دکتر صولتی بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آذربایجان بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

آگهی های متنی