urmiadoctor [at] gmail.com

وبسایت ارومیه دکتر : میزبان پزشکان و کلینیک ها و درمانگاهها و سایر مراکز پزشکی و درمانی و خدمات مربوطه برای ثبت اطلاعات خود تماس بگیرید: 09190772260-09398337759

ارومیه دکتر

معرفی دکترهای ارومیه

ساختمان پزشکان کیا

ساختمان پزشکان کیا

ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه
دکتر میرهادی موسوی

دکتر میرهادی موسوی

پزشکان داخلی فوق تخصص گوارش و كبد
بیمارستان امام خمینی ارومیه

بیمارستان امام خمینی ارومیه

بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان
مجتمع پزشکی سرداران

مجتمع پزشکی سرداران

ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ارومیه دکتر

بزرگترین مرجع اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان و مراکز درمانی ارومیه

دسته بندی ها

بیمارستان خصوصی شفا بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

ساختمان پزشکان حمورابی ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکان خیری ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکان 51 ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکان دی ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

بیمارستان امام خمینی ارومیه بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

ساختمان پزشکی میلاد نور ارومیه ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکی هلال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

بیمارستان مطهری ارومیه بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

دکتر رضا تقی زاده پزشکان جراح جراح عمومی

مجتمع درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهید عارفیان بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

بیمارستان دکتر صولتی بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آذربایجان بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

ساختمان پزشکان سبحان 3 ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکان در خیابان استادان ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

مجتمع پزشکی سینا - مدنی3 ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان ماد ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

دکتر محمد حسن باقری پزشکان جراح جراح عمومی

مرکز پزشکی نور ارومیه ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

مجتمع پزشکی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکان کیا ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

دکتر سلدا ندروند دندانپزشکان دندانپزشک عمومی

ساختمان پزشکان دکتر همدانچی ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه